محصولات بخش آبیاری به شرح زیر است

  سایم ایتالیا                                                                                              ها نتر آمریکا                              

                                                                                                                                                  

         

                                                                تکنیدرو ایتالیا                                                                                       ادوات نوین هواشناسی