آمار کامپوزیت ایران

 متأسفانه صنایع کامپوزیت ایران آمار دقیقی از حجم تولیدات ندارد و صرفاً با استفاده از آمار واردات کشور می توان تصویری تقریبی از بازار صنایع کامپوزیت در ایران ارائه نمود. بر اساس نقل قولهای مسئولین سرانه تولید مواد کامپوزیتی در ایران در سال 2006 حدود یک کیلو گرم به ازای هر نفر بوده که این میزان در مقایسه با مقدار 3 کیلوگرم به ازای هر نفر در کشورهای توسعه یافته ناچیز می باشد. با این حال نگاهی به آمار واردات الیاف شیشه که در نمودار زیر ارائه شده مبین رشد قابل توجه این صنعت می باشد.

                      نمودار میزان رشد واردات انواع الیاف شیشه از سال 2000 لغایت 2006 میلادی براساس کیلوگرم              

 

Value (Kg)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                               Year

 * آمار واردات سالانه بر اساس سالهای ایرانی دردسترس است و با تقریب، معادل سال میلادی ارائه شده است.

همچنین بر اساس آمار موجود سهم روشهای دستی تولید از جمله Hand Lay-up که بالاترین میزان در سال 2002   بوده در سالهای اخیر نسبت به روشهای ماشینی از جمله Filament Winding کاهش یافته است .

منابع اصلی تأمین الیاف شیشه به ایران به ترتیب کشورهای چین، تایوان، ترکیه و کشورهای اروپایی می باشند.